Tải Game

Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Đầu Ra Mắt

31/03/2019

Chuỗi Sự Kiện 7 Ngày Đầu Ra Mắt

 


1. Chuỗi Sự Kiện Giảm Giá

Ngày 1 Giảm giá mua tài nguyên 20%
Ngày 2 Giảm KC làm mới shop anh hồn 20%
Ngày 3 Giảm giá mua thể lực 20%
Ngày 4 Tăng sản lượng thu thập tài nguyên thế giới
Ngày 5 Giảm giá tẩy luyện 20%
Ngày 6 Tăng tốc trị liệu 50%
Ngày 7 Gấp đôi quà phụ bản cốt truyện

2. Sự Kiện Ngày Thứ (1+2)Kể Từ Ngày Mở Server
frownTích Nạp

STT Mức nạp (KC) Phần thưởng
1 100 Mảnh mã vân lộc*10 + Huyền thiết*5 + Đan exp IV*20
2 300 Mảnh mã vân lộc*20 + Huyền thiết*10 + Đồng*50.000
3 500 Mảnh mã vân lộc*30 + Bình phù*5 + Lệnh chiêu mộ cao*3
4 1000 Mảnh mã vân lộc*40 + Bình phù*10 + Lệnh chiêu mộ cao*5
5 2000 Mảnh Trệu vân*30 + Mảnh mã vân lộc*80 + Lệnh chiêu mộ cao*7
6 5000 Mảnh triệu vân*60 + Mảnh mã vân lộc*100 + Lệnh chiêu mộ cao*9
7 10000 Quan Vũ*1 + Bí ngân*200 + Bình phù*30
8 20000 Mảnh Quan Vũ *100 + Mảnh binh pháp tím NN*5 + Túi tài nguyên 10 vạn*5
9 30000 Mảnh Quan Vũ*120 + Đan thể lực*3 + Túi tài nguyên 10 vạn*8
10 50000 Mảnh Quan Vũ*140 + Lệnh chiêu mộ cao*20 + Túi tài nguyên 10 vạn*10
11 70000 Mảnh binh pháp tím NN*20 + Mảnh binh pháp cam NN*20 + Binh phù*50
12 100000 Mảnh binh pháp tím NN*30 + Mảnh binh pháp cam NN*30 + Binh phù*80

 


frownTích Tiêu

 

STT Tiêu (Kim Cương) Phần thưởng
1 500 Tiến cấp đan*50 + Tăng tốc Kiến Trúc VII*2 + Khiên bảo vệ*8h*1
2 800 Tiến cấp đan*100 + Đồng*200.000 + Lệnh chiêu mộ cao*1
3 1600 Túi tài nguyên 2 vạn*3 + Đan exp IV*20 + Lệnh chiêu mộ cao*2
4 3200 Rương mảnh tướng cam thường*20 + Túi tài nguyên 2 vạn*7 + Tăng tốc Kiến Trúc VII*5
5 6000 Rương mảnh tướng cam thường*50 + Mảnh bản vẽ trang bị tím*15 + Lệnh Chiêu Mộ Cao*5
6 11000 Rương mảnh tướng cam thường*70 + Mảnh bản vẽ trang bị tím*25 + Lệnh Chiêu Mộ Cao*8
7 18000 Rương mảnh tướng cam thường*100 + Tăng tốc Kiến Trúc VII*10
8 25000 Mảnh Trương Phi*50 + Rương bản vẽ trang bị tím*1 + Túi tài nguyên 2 vạn*10
9 31000 Mảnh Trương Phi*70 + Đồng*1.000.000 + Lệnh Chiêu Mộ Cao*10
10 45000 Mảnh Trương Phi*120 + Thiên thạch*50 + Túi tài nguyên 2 vạn*15 + Lệnh Chiêu Mộ Cao*12
11 60000 Mảnh Trương Phi*200 + Thiên thạch*100 + Túi tài nguyên 2 vạn*20 + Lệnh chiêu mộ cao*15
12 80000 Mảnh Trương Phi*250 + Rương bản vẽ trang bị cam*1 + Lệnh chiêu mộ cao*20

 

3. Sự Kiện Ngày Thứ (3 + 4 + 5) Kể Từ Ngày Mở Server

frownTích Nạp:

STT Mức nạp (KC) Phần thưởng
1 100 Rương mảnh tướng cam cao*10 + Đá tăng bậc binh pháp*100 + Binh phù*1
2 300 Rương mảnh tướng cam cao*20 + Huyền thiết*20 + Đá tăng bậc binh pháp*150 + Binh phù*2
3 500 Rương mảnh tướng đỏ thường*20 + Bí ngân*50 + Đá tăng bậc binh pháp*200 + Binh phù*3
4 1000 Rương mảnh tướng đỏ thường*40 + Đan tăng bậc*100 + Đá tăng bậc binh pháp*300 + Lệnh chiêu mộ cao*1
5 2000 Rương mảnh tướng đỏ thường*60 + Rương Binh Pháp Úy Liễu*5 + Lệnh chiêu mộ cao*3
6 5000 Rương mảnh tướng đỏ thường*100 + Rương Binh Pháp Úy Liễu*10 + Lệnh chiêu mộ cao*5
7 10000 Rương mảnh tướng đỏ cao*100 + Rương Binh Pháp Úy Liễu*20 + Rương bản vẽ trang bị tím*1 + lệnh chiêu mộ cao*10
8 20000 Rương mảnh tướng đỏ cao*150 + Binh pháp tím ngẫu nhiên*5 + Đá tẩy luyện*100 + Túi tài nguyên 10 vạn*10
9 30000 Rương mảnh tướng đỏ cao*200 + Binh pháp tím ngẫu nhiên*10 + Đá tăng bậc binh pháp*1000
10 50000 Rương mảnh tướng đỏ cao*300 + Đá tăng bậc binh pháp*2000 + Túi tài nguyên 10 vạn*20
11 70000 Mảnh binh pháp cam NN*20 + Đá tăng bậc binh pháp*3000 + Đá tẩy luyện*200 + Cỏ Long Diên*2
12 100000 Mảnh binh pháp đỏ NN*10 + Đá tăng bậc binh pháp*5000 + Gỗ bồ thiên*2 + Đá tẩy luyện*400


frownTích Tiêu

STT Tiêu (KC) Phần thưởng
1 500 Đá tăng bậc binh pháp*100 + Tăng tốc Kiến Trúc VII*2 + Khiên bảo vệ*8h*1
2 800 Tiến cấp đan*100 + Đồng*200.000 + Lệnh chiêu mộ cao*1
3 1600 Túi tài nguyên 2 vạn*3 + Đan exp IV*20 + Đá tăng bậc binh pháp*200
4 3200 Rương mảnh tướng cam thường*20 + Tăng tốc Kiến Trúc VII*3 + Binh phù*8
5 6000 Rương mảnh tướng cam thường*40 + Tăng tốc Kiến Trúc VII*5 + Binh phù*10
6 11000 Rương mảnh tướng đỏ thường*30 + Rương Bản vẽ trang bị tím*1 + Binh phù*25
7 18000 Rương mảnh tướng đỏ thường*50 + Rương Bản vẽ trang bị tím*1 + Binh phù*50
8 25000 Mảnh Quan vũ*50 + Mảnh Trương Phi*50 + Túi tài nguyên 2 vạn*5
9 31000 Mảnh Quan vũ*70 + Mảnh Trương Phi*70 + Đá tăng bậc binh pháp*1000
10 45000 Mảnh Quan vũ*100 + Mảnh Trương Phi*100 + Túi tài nguyên 2 vạn*12
11 60000 Mảnh Quan vũ*120 + Mảnh Trương Phi*120 + Thông cân hoàn*70
12 80000 Mảnh Quan vũ*140 + Mảnh Trương Phi*140 + Thông cân hoàn*100

 

4. Sự Kiện Ngày Thứ (6 + 7) Kể Từ Ngày Mở Server

frownTích Nạp 

STT Mức nạp (KC) Phần thưởng
1 100 Rương mảnh tướng đỏ thường*10 + Bí Ngân*10 + Lệnh chiêu mộ cao*1
2 300 Rương mảnh tướng đỏ thường*20 + Bí Ngân*30 + Lệnh chiêu mộ cao*3
3 500 Rương mảnh tướng đỏ thường*40 + Bí ngân*50 + Lệnh chiêu mộ cao*5
4 1000 Rương mảnh tướng đỏ thường*60 + Vòng lưu ly*5 + Đá tẩy luyện*20
5 2000 Rương mảnh tướng đỏ cao*60 + Đá tam Sinh*1 + Đá tẩy luyện*30
6 5000 Rương mảnh tướng đỏ cao*100 + Lệnh chiêu mộ cao*10 + Đá tăng bậc binh pháp*500
7 10000 Rương mảnh tướng đỏ cao*120 + Đá tam sinh*2 + Đá tăng bậc binh pháp*800
8 20000 Rương mảnh tướng đỏ cao*150 + Đá tam sinh*3 + Đá tăng bậc binh pháp*1000
9 30000 Rương mảnh tướng đỏ cao*180 + Đá tam sinh*4 + Đá tăng bậc binh pháp*1500
10 50000 Rương mảnh tướng đỏ cao*200 + Rương hồn thạch lv6*1 + Đá tẩy luyện*200
11 70000 Mảnh Hoàng Nguyệt Anh*80 + Rương hồn thạch lv7*1 + Đá tăng bậc binh pháp*3000
12 100000 Mảnh Gia Cát Lương*80 + Đá tăng bậc binh pháp*5000 + Gỗ bồ thiên*2

 

frownTích Tiêu 

STT Tiêu (KC) Phần thưởng
1 500 Túi tài nguyên 2 vạn*1 + Vòng lưu ly*2 + Lệnh chiêu mộ cao*1
2 800 Tiến cấp đan*100 + Đồng*700.000 + Vòng lưu ly*5
3 1600 Túi tài nguyên 2 vạn*2 + Lệnh chiêu mộ cao*2 + Thông cân hoàn*15
4 3200 Binh pháp tím ngẫu nhiên*5 + Túi tài nguyên 2 vạn*5 + Thông cân hoàn*20
5 6000 Binh pháp tím ngẫu nhiên*10 + Lệnh chiêu mộ cao*5 + Đá tăng bậc binh pháp*300
6 11000 Binh pháp tím ngẫu nhiên*15 + Vòng lưu ly*5 + Đá tăng bậc binh pháp*500
7 18000 Binh pháp cam ngẫu nhiên*5 + Vòng lưu ly*10 + Thông cân hoàn*50
8 25000 Binh pháp cam ngẫu nhiên*7 + Túi tài nguyên 2 vạn*7 + Rương hồn thạch lv4 (NN)*2
9 31000 Binh pháp cam ngẫu nhiên*10 + Ngọc như ý*2 + Túi tài nguyên 2 vạn*10
10 45000 Binh pháp cam ngẫu nhiên*12 + Ngọc như ý*5 + Binh phù*40
11 60000 Binh pháp cam ngẫu nhiên*15 + Rương hồn thạch lv6*1 + Binh phù*60
12 80000 Binh pháp đỏ ngẫu nhiên*10 + Rương hồn thạch lv7*1 + Binh phù*100

 

Chúc Chúa Công có những giây phút trải nghiệm thoải mái cùng Tam Quốc Vương Giả

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ