Thi vào 10

[Cập nhật 2023] Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023

Đọc Tài Liệu xin gửi tới các em lời giải chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh thành phố Hà Nội năm học 2023 – 2024 được cập nhật nhanh nhất! Đáp án đề thi chính thức môn tiếng anh tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội – tất cả các mã đề.

Đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2023

Bài thi môn Tiếng Anh năm nay vẫn theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 60 phút, có nhiều mã đề thi. Đề thi và đáp án sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi thời gian thi kết thúc.

Xem thêm thông tin:

 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2023
 • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 Hà Nội
 • Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023 Hà Nội
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Hà Nội 2023
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Hà Nội 2023

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2022

Nội dung đề thi và đáp án chính thức.

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022

Đề thi 011

đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022 ảnh 1
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022 ảnh 2
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022 ảnh 3
đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm học 2022 ảnh 4

Đáp án tham khảo

Mã đề 001

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 C 21 C 31 A
2 A 12 A 22 B 32 D
3 B 13 B 23 B 33 C
4 B 14 D 24 B 34 D
5 D 15 C 25 C 35 D
6 B 16 B 26 A 36 A
7 C 17 B 27 D 37 A
8 D 18 B 28 A 38 D
9 C 19 B 29 C 39 C
10 B 20 C 30 A 40 D

Mã đề 002

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 D 21 D 31 D
2 C 12 D 22 A 32 C
3 D 13 A 23 D 33 D
4 B 14 A 24 C 34 C
5 B 15 B 25 A 35 B
6 B 16 C 26 C 36 A
7 B 17 C 27 C 37 C
8 B 18 B 28 A 38 C
9 A 19 D 29 B 39 D
10 A 20 B 30 A 40 B

Mã đề 003

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 B 31 B
2 A 12 D 22 A 32 B
3 D 13 B 23 D 33 B
4 D 14 B 24 B 34 A
5 A 15 C 25 C 35 A
6 C 16 A 26 A 36 C
7 D 17 A 27 B 37 A
8 B 18 B 28 B 38 C
9 C 19 B 29 C 39 D
10 D 20 D 30 C 40 C

Mã đề 004

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 A 21 A 31 A
2 B 12 D 22 A 32 B
3 A 13 C 23 C 33 D
4 A 14 D 24 B 34 C
5 D 15 C 25 D 35 B
6 A 16 B 26 C 36 C
7 C 17 C 27 C 37 B
8 C 18 D 28 C 38 B
9 B 19 C 29 A 39 B
10 A 20 B 30 D 40 B

Mã đề 005

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 A 21 A 31 A
2 C 12 C 22 D 32 C
3 B 13 A 23 C 33 B
4 C 14 C 24 A 34 D
5 A 15 D 25 B 35 D
6 D 16 A 26 C 36 D
7 D 17 C 27 C 37 B
8 A 18 D 28 D 38 C
9 A 19 C 29 B 39 B
10 A 20 D 30 C 40 B
BÀI LIÊN QUAN:  [Cập nhật 2023] Đáp án đề thi Toán chung vào 10 Chuyên KHXH và nhân văn HN 2023

Mã đề 006

Mã đề 007

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 D 31 B
2 D 12 A 22 D 32 A
3 B 13 B 23 C 33 A
4 A 14 C 24 A 34 C
5 D 15 C 25 C 35 A
6 C 16 A 26 D 36 C
7 C 17 D 27 D 37 A
8 C 18 B 28 D 38 D
9 D 19 A 29 B 39 C
10 A 20 D 30 B 40 D

Mã đề 008

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 A 21 D 31 C
2 B 12 A 22 A 32 A
3 A 13 A 23 A 33
4 A 14 C 24 D 34
5 A 15 C 25 D 35
6 A 16 B 26 C 36
7 D 17 D 27 D 37
8 A 18 C 28 C 38
9 B 19 B 29 A 39
10 C 20 C 30 D 40

Mã đề 009

Mã đề 010

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D 21 C 31 A
2 D 12 C 22 C 32 D
3 B 13 B 23 C 33 B
4 C 14 C 24 D 34 C
5 A 15 B 25 A 35 A
6 A 16 A 26 A 36 D
7 C 17 A 27 A 37 C
8 D 18 B 28 A 38 C
9 B 19 D 29 A 39 B
10 D 20 A 30 D 40 D

Mã đề 011

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 B 31 D
2 B 12 A 22 D 32 C
3 A 13 A 23 A 33 D
4 A 14 D 24 B 34 A
5 A 15 B 25 B 35 C
6 B 16 C 26 B 36 D
7 C 17 B 27 B 37 B
8 D 18 B 28 A 38 A
9 C 19 B 29 A 39 C
10 C 20 D 30 C 40 D

Mã đề 012

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 A 31 C
2 B 12 B 22 A 32 A
3 B 13 A 23 C 33 D
4 C 14 C 24 D 34 D
5 A 15 D 25 D 35 C
6 C 16 A 26 B 36 D
7 C 17 D 27 C 37 D
8 D 18 A 28 A 38 B
9 A 19 B 29 B 39 C
10 C 20 B 30 A 40 B

Mã đề 013

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 D 31 D
2 B 12 D 22 B 32 B
3 C 13 C 23 A 33 D
4 A 14 A 24 B 34 B
5 not to take 15 C 25 A 35 B
6 A 16 A 26 B 36 D
7 C 17 B 27 D 37 D
8 A 18 C 28 B 38 C
9 A 19 C 29 A 39 C
10 A 20 C 30 A 40 D

Mã đề 014

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 B 21 A 31 B
2 C 12 A 22 C 32 B
3 A 13 B 23 C 33 B
4 A 14 B 24 B 34 D
5 A 15 C 25 B 35 C
6 A 16 B 26 A 36 D
7 D 17 A 27 D 37 A
8 D 18 C 28 A 38 B
9 A 19 D 29 B 39 D
10 A 20 C 30 C 40 D

Mã đề 015

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 A 21 B 31 D
2 C 12 D 22 D 32 D
3 C 13 B 23 B 33 B
4 A 14 A 24 A 34 C
5 B 15 A 25 B 35 B
6 C 16 C 26 D 36 C
7 B 17 A 27 A 37 B
8 C 18 A 28 D 38 B
9 D 19 D 29 D 39 C
10 D 20 C 30 A 40 C

Mã đề 016

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 C 21 B 31 D
2 D 12 C 22 C 32 B
3 D 13 A 23 D 33 C
4 B 14 C 24 D 34 D
5 D 15 B 25 B 35 D
6 D 16 C 26 A 36 D
7 B 17 B 27 B 37 A
8 A 18 A 28 B 38 C
9 B 19 A 29 B 39 A
10 D 20 D 30 C 40 A
BÀI LIÊN QUAN:  [Cập nhật 2023] Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Tiền Giang 2023

Mã đề 017

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 A 21 A 31 C
2 C 12 A 22 D 32 A
3 C 13 A 23 B 33 D
4 B 14 B 24 D 34 B
5 D 15 B 25 B 35 C
6 C 16 A 26 B 36 D
7 A 17 C 27 C 37 D
8 D 18 C 28 B 38 D
9 A 19 A 29 D 39 A
10 B 20 D 30 D 40 B

Mã đề 018

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 B 21 A 31 C
2 B 12 D 22 A 32 C
3 D 13 D 23 B 33 A
4 D 14 A 24 C 34 C
5 D 15 B 25 B 35 B
6 B 16 C 26 C 36 C
7 B 17 D 27 A 37 A
8 D 18 A 28 A 38 C
9 A 19 C 29 C 39 B
10 B 20 C 30 D 40 B

Mã đề 019

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 B 31 D
2 A 12 A 22 D 32 C
3 B 13 C 23 B 33 C
4 B 14 C 24 D 34 B
5 B 15 B 25 A 35 C
6 B 16 C 26 D 36 A
7 B 17 B 27 D 37 D
8 D 18 A 28 A 38 A
9 A 19 B 29 A 39 C
10 D 20 B 30 D 40 A

Mã đề 020

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 A 31 A
2 B 12 B 22 C 32 D
3 D 13 A 23 B 33 D
4 B 14 A 24 D 34 C
5 B 15 B 25 C 35 A
6 B 16 A 26 C 36 D
7 B 17 A 27 A 37 D
8 D 18 C 28 B 38 C
9 C 19 D 29 D 39 C
10 B 20 B 30 B 40 A

Mã đề 021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 C 31 D
2 A 12 B 22 A 32 D
3 A 13 B 23 B 33 D
4 A 14 C 24 A 34 A
5 C 15 B 25 A 35 B
6 D 16 B 26 C 36 B
7 A 17 A 27 D 37 B
8 A 18 D 28 C 38 C
9 C 19 A 29 D 39 C
10 D 20 A 30 B 40 B

Mã đề 022

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 B 31 C
2 D 12 D 22 D 32 A
3 A 13 A 23 A 33 C
4 D 14 B 24 B 34 C
5 B 15 D 25 D 35 C
6 D 16 A 26 B 36 B
7 B 17 B 27 A 37 A
8 D 18 D 28 D 38 A
9 D 19 C 29 D 39 A
10 B 20 A 30 A 40 C

Mã đề 023

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 D 31 D
2 C 12 B 22 B 32 A
3 B 13 A 23 A 33 B
4 C 14 B 24 B 34 A
5 A 15 A 25 C 35 B
6 D 16 B 26 B 36 C
7 D 17 A 27 A 37 A
8 A 18 C 28 C 38 A
9 B 19 C 29 C 39 B
10 C 20 A 30 B 40 D

Mã đề 024

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 C 21 B 31 C
2 C 12 A 22 C 32 B
3 C 13 A 23 C 33 D
4 C 14 B 24 B 34 D
5 A 15 C 25 B 35 D
6 A 16 B 26 A 36 D
7 C 17 D 27 D 37 A
8 A 18 C 28 A 38 D
9 A 19 B 29 C 39 B
10 C 20 A 30 D 40 B

  ĐỀ THI MỚI NHẤT:

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TP Hà Nội năm 2021

  Mã đề 102

  đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội chính thức mã 102 năm 2021 ảnh 1
  đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội chính thức mã 102 năm 2021 ảnh 2
  đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội chính thức mã 102 năm 2021 ảnh 3
  đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội chính thức mã 102 năm 2021 ảnh 4

  Đáp án đề thi chính thức môn Anh vào 10 Hà Nội 2021

  Mã đề 102

  Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2021-2022 mã đề 102

  Đáp án mã đề 101

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 A 21 A
  2 A 12 C 22 D
  3 D 13 D 23 D
  4 D 14 C 24 C
  5 A 15 D 25 D
  6 B 16 A 26 C
  7 B 17 A 27 B
  8 A 18 B 28 B
  9 D 19 B 29 B
  10 B 20 A 30 B
  BÀI LIÊN QUAN:  [Cập nhật 2023] Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cao Bằng năm 2023

  Đáp án mã đề 108

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 A 11 D 21 D
  2 C 12 C 22 D
  3 A 13 D 23 D
  4 D 14 A 24 A
  5 D 15 A 25 C
  6 A 16 B 26 A
  7 C 17 B 27 B
  8 A 18 B 28 C
  9 D 19 D 29 B
  10 C 20 A 30 B

  Đáp án mã 120

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 C 11 D 21 D
  2 B 12 B 22 A
  3 D 13 B 23 C
  4 D 14 C 24 C
  5 B 15 A 25 A
  6 D 16 A 26 C
  7 B 17 B 27 C
  8 B 18 B 28 A
  9 B 19 D 29 D
  10 D 20 D 30 C

  Đáp án mã 124

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 D 11 C 21 B
  2 B 12 D 22 B
  3 B 13 C 23 D
  4 B 14 A 24 D
  5 B 15 A 25 D
  6 B 16 D 26 A
  7 A 17 B 27 C
  8 D 18 D 28 C
  9 A 19 D 29 C
  10 A 20 B 30 A

  Đáp án mã 111

  Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
  1 B 11 A 21 C
  2 B 12 D 22 C
  3 D 13 D 23 A
  4 C 14 C 24 B
  5 C 15 D 25 C
  6 A 16 C 26 B
  7 B 17 B 27 A
  8 A 18 A 28 B
  9 C 19 A 29 A
  10 C 20 A 30 D

  Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra vào ngày 11/6/2021.

  Gợi ý đáp án mã đề 110

  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 1
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 2
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 3
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 ảnh 4

  Gợi ý đáp án mã đề 119

  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh 1
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh2
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh 3
  Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 Hà Nội 2021 mã 119 ảnh 4

  Dưới đây là đề thi chính thức của các năm trước giúp các em thử sức tại nhà:

  Tổng hợp đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội các năm có đáp án

  Đề thi vào 10 môn tiếng anh Hà Nội năm 2020 – 2021

  Trích dẫn đề thi:

  Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội mã đề 014 trang 1

  Xem chi tiết đề và đáp án trong bài: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Hà Nội

  Đề thi tiếng anh vào 10 Hà Nội 2019

  1. Michael is not tall, so he cannot become a pilot

  Michael is not ……… ……… ………. ………. ……… ……… ………. ……….

  2. I last talked to him 5 months ago.

  I haven’t ……… ……… ………. ………. ……… ……… ………. ……….

  3. “Let’s help the homeless in the neighbourhood”. Maria said

  Maria suggested  ……… ……… ………. ………. ……… ……… ………. ……….

  4. The students planted a lot of trees last school year

  A lot of trees ……… ……… ………. ………. ……… ……… ………. ……….

  5. He doesn’t know how to prepare for a presentation. He doesn’t feel confident. (If)

  ……… ……… ………. ………. ……… ……… ………. ……….

  Xem đầy đủ lời giải của đề thi trong tài liệu: đáp án đề thi Anh vào lớp 10 TP Hà Nội năm 2019

  -/-

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh thành phố Hà Nội năm học 2023 – 2024 và các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button